Image: 
Life Fitness Academy Trainer

Title: 
Ko més darám

Body: 

Life Fitness Academy (LFA) nodrośina izcilu un standartizétu izglítíbu fitnesa jomá, ko akreditéjuśas sertifikácijas institúcijas visá pasaulé. Músu misija ir nodrośinát, lai Life Fitness turpina bút śís nozares líderis gan produkcijas, gan izglítíbas jautájumos.

Ká daĺu no Life Fitness apńemśanás pret saviem klientiem, LFA piedává plaśu izglítíbas produkcijas klástu, tostarp tieśo apmácíbu, apmácíbu tímekĺa vietné, ká arí apmácíbu péc pieprasíjuma.

Life Fitness mérḱis ir produkcijas izstráde un nepártraukta inovácija. Turklát LFA savus spékus velta, lai izstrádátu un piedávátu modernáko un aizraujośáko izglítíbu, izmantojot izcilu treneru globálo tíku, katrá produktá ieguldot savu pieredzi.

Life Fitness un Hammer Strength produkcija veicina auglígu sadarbíbu ar músu klientiem. Savukárt, LFA to paśu dara izglítíbas jomá, cenśoties dibinát ístas un vértígas pasrtnerattiecíbas, lai palídzétu klientiem un treneriem sasniegt savus mérḱus. 

Title: 
individuála pieteikśanás

Body: 

Ja jums ir individuáli pieteikśanás dati Life Fitness Academy, jús varat śeit pieteikties un piekĺút vietnei.

Title: 
sazinieties ar mums

Body: 

Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu jebkuru informáciju par Life Fitness Academy.

Title: 
pievienoties

Body: 

Tálák sniegtas noderígas saites, kas jums var bút interesantas.
YouTube vingrojumu bibliotéka  ›

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?