Body: 

Tirgi

Life Fitness iekĺauj plaśu un daudzveidígu produktu portfeli lídz ar ekspertu konsultácijám, lai palídzétu katrai iestádei izstrádát tádus risinájumus fitnesa jomá, kas ideáli atbilstu konkrétás iestádes klientiem.

Image: 
Active Aging

Title: 
Aktíva novecośana

Body: 

Tiek lésts, ka vecáka gadajájuma pieauguśo skaits lídz 2050. gadam pársniegs 1,5 miljardu. Life Fitness piedává risinájumus, lai palídzétu cilvékiem neatkarígi no vecuma izvéléties aktívu un veselígu dzívesveidu.

Image: 
Hammer Strength HD Elite Showcase

Title: 
Atlétika

Body: 

Lai bútu stiprs lauká vai tiesá, nepiecieśams trenéties ikdiená. Life Fitness un Hammer Strength ir iekarojis uzticíbu trenińu apríkojuma jomá visá pasaulé.

Image: 
Hammer Strength HD Elite College Recreation Dominican University

Title: 
Aktívá atpúta koledźá

Body: 

Dinamiskais fitnesa centrs palídz uzńemt studentus, nodrośina aktívu sociálo vidi un veicina labklájíbu mácíbu iestádé.

Image: 
Hammer Strength HD Elite in Gym

Title: 
Pirmie dalíbnieki

Body: 

Ja izdzívośana ir atkaríga no sagatavotíbas, tiem, kas atrodas uz ugunslínijas, Life Fitness nodrośina taktisku izturíbu un fizisko sagatavotíbu.

Image: 
Life Fitness Elevation Series Treadmills in Health Club

Title: 
Veselíbas klubi

Body: 

Life Fitness un Hammer Strength piedává produktus un ríkus, ko iestádes var izmantot, lai nodrośinátu efektivitáti un piemérotíbu ikvienam lietotájam.

Image: 
Hammer Strength HD Elite Golf in Gym

Title: 
Golfs

Body: 

Fitnesa iestáde lauku klubá nodrośina ieńémumus un piesaista klubam biedrus, kad laikapstákĺi liedz darít ierastos darbus.

Image: 
Life Fitness Elevation Series in Gym

Title: 
Viesmílíba

Body: 

Gan neatkarígá viesnícá, gan starptautiská viesnícu ḱédé turígáki un mazáḱ turígi ceĺotáji novérté iespéju izmantot kvalitatíva fitnesa centra pakalpojumus.

Image: 
Life Fitness Markets We Serve - Millitary and Government

Title: 
Militárais dienests un federálá valdíba

Body: 

Kardiotrenińu un spéka trenińu apríkojums izturígákajiem lietotájiem un sareźǵítákajiem apstákĺiem; militárá un valdíbas elite.

Image: 
Life Fitness Multi Unit Residential

Title: 
Iedzívotájiem paredzétás iekártas

Body: 

Life Fitness palídzés jums rast savai iestádei piemérotu risinájumu fitnesa jomá, nodrośinot priekśrocíbas fitnesa jomá un palídzot piesaistít jaunus biedrus.

Image: 
Office Fitness with Life Fitness Insignia Series

Title: 
Fitness birojá

Body: 

Gan lielás korporácijás, gan mazos uzńémumos pareiza apríkojuma kombinácija piesaista vistalantígákos darbiniekus, veicinot vińu apmierinátíbu un/produktivitáti.

Image: 
Life Fitness Elevation Series in YMCA

Title: 
YMCA

Body: 

Life Fitness un YMCA ir nodibinájuśi vértígu sadarbíbu, jo més vélamies palídzét cilvékiem dzívot veselígák. Life Fitness palídz ikvienai iestádei radít savu individuálo télu.

Image: 
Life Fitness Consumer Strength Equipment
Image: 
Equipment Detail Image
CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?