Image: 
Hammer Strength HD Elite Racks
Body: 

Atlétika

Panákumi laukumá nozímé spéka trenińus árpus tá. Jums ir talants — bet més atbalstám jús ar izturígu apríkojumu, kas strádá tikpat smagi ká jús. Life Fitness un Hammer Strength nodrośina nepieredzétu izturígumu, jaunákás inovácijas un, vissvarígákais, rezultátus. Gan trenińos divas reizes diená, gan sacensíbu diená esam kopá ar jums ik mirkli.

Image: 
Did you know?
Body: 

100%

no visám profesionálajám futbola un beisbola komandám izmanto Life Fitness un Hammer Strength apríkojumu

Body: 

29/30

NBA komandas izmanto Hammer Strength

Body: 

24/30

NHL komandas izmanto Hammer Strength priekśrocíbas

Image: 
Did you know?

Title: 
Vai jús zináját?

Body: 

100% profesionálo futbola un beisbola komandu, 97% profesionálo basketbola komandu un 24 profesionálo hokeja komandu izmanto Life Fitness un Hammer Strength apríkojumu.

Life Fitness and Hammer Strength are used by the best. Motivétiem sportistiem un panákumiem bagátám komandám nepiecieśams apríkojums, kas liek pasvíst un nodrośina pretestíbu.

Neatkarígi no júsu mérḱiem, ko vélaties sasniegt spéles laiká, Life Fitness un Hammer Strength palídzés jums trenéties tá, lai panáktu vélamo rezultátu.

Image: 
What we deliver

Title: 
Ko més piedávájam

Body: 
Inovácija, izmantojot Flak Jacket  

Katrs muskulis ḱermení ir instruments, kuram ar katru dienu jákĺúst spécígákam. Izmantojot Hammer Strength, jús to nodrośinásit gan śodien, gan nákotné. Papildus músu tradicionálajai solu, statívu, disku un transforméjamá apríkojuma kolekcijai esam izstrádájuśi arí inovatívu HD Elite statívu. Tá ir Hammer Strength visizturígáko statívu línija, kuru iespéjams ideáli pielágot un izmantot mazu grupu trenińiem.

Izturíba pret lielu noslodzi

Darbs ar sportistiem nozímé daudz darbíbu, daudz atkártojumu un daudz cilvéku. Life Fitness un Hammer Strength śai lielas noslodzes videi piedává ípaśi izturígu apríkojumu. Més esam ilgtermińa partneri. 

Image: 
Hammer Strength Plate Loaded in Tremont Athletic Club

Title: 
Ká més strádájam

Body: 

Músu disku, grídas bázes un MTS apríkojums atkárto ḱermeńa dabiskás kustíbas, nodrośina koordinétas un novirzítas kustíbas, ká arí roku neatkarígu izmantośanu daźádiem pretestíbas límeńiem un papildinájumiem. 

Testéśana ekstrémos apstákĺos

Veicot stingru testéśanu, més párbaudám savu produkciju apstákĺos, kas pársniedz standarta izmantośanas apstákĺus, lai nodrośinátu, ka pat visintensíváká trenińu vidé tas nebojájas. Life Fitness un Hammer Strength ir radíti, lai izturétu laika párbaudíjumu. Més garantéjam, ka ikviens produkts ir pietiekami izturígs, lai tiktu galá ar visintensíváko trenińu reźímu.

Image: 
Life Fitness Male Exerciser in SYNRGY 360
Body: 

PIEDALIETIES SPÉLÉ

Uzvara nav garantéta, bet Life Fitness un Hammer Strength ir nobruǵéjis ceĺu pie tás. Músu produktu izturígums, inovácija un rezultáti runá paśi par sevi. Ir laiks iziet spéles laukumá un sagatavot savus sportistus nozímígajam brídim  — spéles dienai.

Ieteiktie produkti

CLOSE

FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?