Image: 
Life Fitness Exerciser in Gym Workout

Title: 
Pirmie dalíbnieki

Body: 

Ja piedaláties pirmo reizi, dzíve mainás acumirklí. Kad mieríga pécpusdiena párvérśas par 211 vai par túlítéju reakciju, neviens nesańem balvu par otro vietu. Life Fitness piedává risinájumu, lai túlítéjiem dalíbniekiem nodrośinátu taktisko izturíbu un fizisko sagatavotíbu, karjeras ilgmúźibu un iespéju saglabát spékus. Sańemiet jaunumus un ieskatus, pierakstoties tálák.

Background Image: 
Hammer Strength Select First Responder

Title: 
50%

Body: 

no traumám, kas raduśás darbíbu laiká ir sastiepumi, meźǵíjumi vai muskuĺu sápes.

Title: 
38%

Body: 

no amata traumám visiem EMS strádniekiem radás "organisma reakciju un piepúles rezultátá."

 

Title: 
Uzticams

Body: 

apríkojums, kas paredzéts pirms un péc sirénas skańas signála.

Image: 
Hammer Strength HD Elite in Gym

Title: 
Vai jús zináját?

Body: 
Pétíjumi ráda, ka

50% no traumám, kas rodas sportistiem, ir sastiepumi, meźǵíjumi un muskuĺu sápes. Turklát 38% no śádám sporta traumám, no kurám cieś EMS lietotáji, rada organisma reakcija vai piepúle.

The Takeaway

Traumu profilakse, jo ípaśi pirmajiem dalíbniekiem, sákas ar veselíbas un fiziskás sagatavotíbas párbaudém. Ja ik dienu saskaraties ar risku, jums játrenéjas, lai státos pretí jebkurai nejauśíbai un ierastos darbá sagatavojies. Life Fitness piedává izturígu inovatívu apríkojumu, kas palídz pirmajiem dalíbniekiem gút labákus panákumus un turpinát strádát.

Image: 
First Responders Climber

Title: 
Ko més piedávájam

Body: 
Nepárspéts fitnesa apríkojums

Kardiovaskulárá slodze ir svaríga, lai párvarétu bístamas situácijas, bet spéks ir izśḱirośs, lai pasargátu sevi un citus. Músu kardiotrenińa apríkojumu iespéjams aizstumt, cik vien tálu dalíbnieks to spéj, bet músu soli un statívi ir izturígi, uzticami un biomehániská zińá nevainojami.

Taktiskais spéka un fiziskás sagatavotíbas apríkojums

Life Fitness veido iestádes, kuru prioritáte ir spéks un veselíba. Pirmajiem dalíbniekiem iesakám Hammer Strength disku iekártas spéka trenińam, SYNRGY360 sistémas veiklíbas attístíśana, ká arí músu kardioapríkojumu izturíbai.

Image: 

Title: 
Ká més strádájam

Body: 
ATBILST JÚSU BUDŹETAM

Pieśḱirt naudas lídzekĺus jebkam, izńemot bútiskáko, ir grúti. Tieśi tápéc més apvienojám finanśu risinájumus, kas atvieglo júsu darbu un nodrośina júsu iestádei labáko fitnesa apríkojumu pasaulé. Life Fitness piedává sertificétu lietotu kardiotrenińu apríkojumu, kas ir atgriezts un ko remontéjuśi un atjaunojuśi labákie tehniḱi śajá nozaré. Tas darbojas ká jauns un ir pieejams par daĺéju samaksu.

Body: 
Telpas platíbai nav nozímes

Life Fitness nodrośina ideáli piemérotu izkártojumu daźáda izméra búvés. 500 kvadrátpédu mazu telpu més varam párveidot par fitnesa zonu, ko labprát izmantos iesácéji. Sniedziet savas iestádes specifikáciju, bet més piedávásim risinájumu.

Ieteiktie produkti

Image: 
Life Fitness Insignia Series
Image: 
Life Fitness Synrgy 360 Performance
CLOSE

FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?